top of page

Edea Fly Boots Roller Inline Quad Skate White with Swarovski decoration

อีเดียบูทขาว สำหรับไอซ์/อินไลน์/ควอดสเก็ต ประดับเเก้วเจียรไนชวาลอฟสกี้

 

 

SHIPPING POLICY: นโยบายการจัดส่ง:

  • Thailand: 3-7 working-business day after paid shopping card (except Saturday, Sunday and Public Holidays). จัดส่งในประเทศไทย 3-7 วันทำการ ไม่นับเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
  • Outside Thailand: 7-23 working-business day after paid shopping card (except Saturday, Sunday, Thailand Public Holidays and International Public Holidays). จัดส่งในนอกประเทศไทย 7-23 วันทำการ ไม่นับเสาร์อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ไทยและนักขัตฤกษ์นานาชาติ

 

LOCAL DUTY TAX for Delivery outside Thailand Customer: ภาษีอากรท้องถิ่น ส่งนอกประเทศไทย

  • Thailand addressed customer do not have duty tax, products are stocked in VATTUI Shop in Thailand. จัดส่งลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยไม่มีค่าภาษีสินค้ามีสต็อกที่ร้านวาทตุ้ยในประเทศไทย
  • Overseas outside Thailand Customer will response for receiving tax on arrival at their country as per local duty tax, paying by customer. ลูกค้าจะตอบรับภาษีเมื่อเดินทางมาถึงประเทศของตนตามภาษีอากรท้องถิ่นโดยลูกค้าชำระ บริษัท ขนส่งจะแจ้งให้คุณทราบ

 

Edea Fly Boot Roller Inline Quad Roller Skate อีเดียบูทไอซ์อินไลน์ควอดสเก็ต

฿33,300.00Price
    bottom of page